ogogdol : ogogdliin holboo hicheeliin hutulbur

ogogdliin holboo hicheeliin hutulbur

CIDC 311. “Өгөгдлийн холбоо” хичээлийн  хөтөлбөр

96 цаг

ЦИС-ийн ЦУХМ-ийн тэнхимийн үндсэн D 3аб ангид заах хичээл

Багшийн код:CI 09

                                            2 кр                                           

Л.Одмаа odmaa_74@yahoo.com

Хичээлийн код:     CI DC311                                                                                                                     

Хичээлийн нэр:     Өгөгдлийн холбоо

Хичээлийн цаг:     96цаг (лекц: семинар: лобаротори: бие даалт)

Кредит:                     2кр

Өмнөх холбоо:      ДТАФБ

Хичээл заах багш: Л.Одмаа

  • өрөө
  • утас-99258912

Хичээлийн зорилго:                    Өгөгдөл дамжуулах системийн бүтэц, өгөгдлийн сүлжээний дамжуулах орчин, өгөгдөл дамжуулах аргууд, өгөгдлийн хувиргалтууд, сүлжээний протокол, багц холболтын технологи, интернэт сүлжээний технологиудын онолын үндсийг судлах.

Оюутанд олгох мэдлэг:             Өгөгдөл дамжуулах системийн дохионы гажуудлууд, өгөдөл дамжуулах аргууд, өгөгдлийн хувиргалтууд, сүлжээний топологи, протокол, интернэт сүлжээний технологийн бүтцийн онолын асуудлыг оюутанд олгох.

Чадвар:                                            Өгөгдлийн сүлжээний төхөөрөмжүүдийн үүргийг судлан, сүлжээ зохион байгуулах чадвар эзэмших.

Дадал:                                               Олж авсан онолын мэдлэгийн үндсэн дээр лаборатори, бие даалтын хичээлээр сүлжээ зохион байгуулах дадал эзэмшинэ.

Дүгнэх журам:

а) Багшийн 60 оноо

·         Хичээлд оролцсон байдал, идэвх- 10 оноо

·         семинар–10 оноо

·         Сэдвийн хамгаалалт- 20 оноо

·         Бие даалт-20 оноо

б) Улирлын шалгалт: 40 оноо

Ашиглах сурах бичиг:

1.            Передачи данных и телеграфия

2.            Data and Computer communications

3.            Методы передачи данных по цифровым методам трактами В.А. Гребников, В.Н.Сараев 1973г.

4.            Өгөгдлийн холбоо ба мэдээлэл сүлжээний технологиуд Б.Туяацэцэг

Хичээлийн сэдэв, хэлбэр түүнд ноогдох цаг, кредит

д/д

Сэдвийн нэр

Бүгд

Үүнээс

Лекц

сем

Лаб/дад

Бие даалт

Цаг

Кр

Цаг

Кр

Цаг

Кр

Цаг

Кр

Цаг

 

1.  

Сэдэв 1. Өгөгдөл дамжуулах системийн үндэс

24

0.5

4

0.25

4

0.125

6

0.125

10

2.  

Сэдэв 2. Өгөгдөл дамжуулах сувгийн төхөөрөмж

24

0.5

4

0.25

4

0.125

6

0.125

10

3.  

Сэдэв 3.  Өгөгдлийн сүлжээний дамжууллын протокол

24

0.5

4

0.25

4

0.125

6

0.125

10

4.  

Сэдэв 4. Интернэт сүлжээний технологи

24

0.5

4

0.25

4

0.125

6

0.125

10

Бүгд

96

2.0

16

1.0

16

0.5

24

0.5

40

а) Лекцийн хичээлийн сэдвийн төлөвлөгөө:

д/д

Сэдэв, хичээлийн агуулга

Ноогдох цаг

Сурах бичиг, хуудасны дугаар

Шалгах хэлбэр

1

Сэдэв 1. Өгөгдөл дамжуулах системийн үндэс

Х-1. Өгөгдөл дамжуулах системийн бүтэц, өгөгдлийн сүлжээ

Боловсруулах асуулт:

1.    Өгөгдөл дамжуулах системийн бүтэц, өгөгдлийн сүлжээ

2.  Өгөгдлийн   холбооны     системийн хурд

3.    Мэдээ ба дохионы хамаарал

2

Сб1,Сб2,Сб3

2

Х-3. Өгөгдлийн сүлжээний дамжуулах орчин ба шилэн кабель

Боловсруулах асуудал:

1.    Чиглүүлэлтэй дамжуулах систем

2. Чиглүүлэлгүй дамжуулах систем

3. Өгөгдлийн сүлжээний топологиуд

2

Сб2, Сб4

Амаар, бичгээр

3

Сэдэв 2. Өгөгдөл дамжуулах сувгийн төхөөрөмж

Х-1. Өгөгдлийн хувиргалтууд

Боловсруулах асуудал:

1. Өгөгдөл дамжуулах аргууд

3. Өгөгдлийн хувиргалтууд

2

Сб2, Сб4

4

Х-3.  Өгөгдлийн сувгийн төхөөрөмж модем, ангилал

Боловсруулах асуудал:

1.    Аналог телефон сувгийн модемууд

2.    Тоон сувгийн өндөр хурдны модемууд

3.    Кабелийн телевизийн сүлжээний кабель модем

2

Сб1,Сб2, Сб3

Амаар, бичгээр

5

Сэдэв 3. Өгөгдлийн сүлжээний дамжууллын протокол

Х-1. Сүлжээний стандарт протокол

Боловсруулах асуудал:

1.    Сүлжээний протоколын тухай үндсэн ойлголт

2.    Сүлжээний стандарт протокол

3.  Дамжууллын протоколын ангилал

2

Сб2, Сб3

6

Х-3. HDLC протокол,  багц холболтын Х.25 протокол

Боловсруулах асуудал:

1.    HDLC протокол

2.    Багц холболтын Х.25 протокол

2

Сб2, Сб4

Тестээр

7

Сэдэв 4. Интернет сүлжээний технологи

Х-1. Өгөгдлийн сүлжээний ангилал

Боловсруулах асуудал:

1.    LAN сүлжээний топологи, ангилал

2.    MAN сүлжээний топологи

3.    WAN  сүлжээний тухай

2

Сб1, Сб4

8

 Х-3. Өгөгдлийн сүлжээний төхөөрөмжүүд

Боловсруулах асуудал:

1.    Хэрэглэгчийн сүлжээний төхөөрөмжүүд

2.    Сүлжээний дамжуулах хэсгийн төхөөрөмжүүд

2

Сб2, Сб4

Тестээр

Бүгд

16

б) Семинари, бүлгийн дасгал хичээлийн сэдвийн төлөвлөгөө

д/д

Сэдэв, хичээлийн агуулга

Ноог  дох цаг

Хичээлийн хэлбэр

Шалгах хэлбэр

сем

Бүлгийн дасгал

1

Сэдэв 1. Өгөгдөл дамжуулах системийн үндэс

Х-2.Өгөгдлийн холбооны үндсэн ойлголт

Өгөгдөл дамжуулах системийн бүтэц, өгөгдлийн сүлжээ, өгөгдлийн холбооны системийн  хурд, сүлжээний ангилалын талаар ярилцах

2

2

-

Амаар, бичгээр

2

Х-4. Өгөгдлийн сүлжээний дамжуулах орчин ба шилэн кабель

Чиглүүлэлтэй ба чиглүүлэлгүй дамжуулах системийн ангилал, үүрэг зориулалтын талаар ярилцах

2

-

2

Амаар, бичгээр

3

Сэдэв 2. Өгөгдөл дамжуулах сувгийн төхөөрөмж

Х-2. Өгөгдлийн хувиргалтууд

Өгөгдөл дамжуулах аргууд, өгөгдлийн сувгийн интерфейс, түүний тодорхойломжуудын талаар ярилцах

2

2

Амаар, бичгээр

4

Х-4. Өгөдлийн сувгийн төхөөрөмж модем, ангилал

Аналог телефон сувгийн модемууд, кабелийн телевизийн сүлжээний кабель модемийн талаар ярилцах

2

2

Амаар, бичгээр

5

Сэдэв 3. Өгөгдлийн сүлжээний дамжууллын протокол

Х-2. Сүлжээний стандарт протокол

Сүлжээний протоколын тухай үндсэн ойлголт, сүлжээний стандарт протокол, дамжууллын протоколын ангилалын талаар ярилцах

2

2

-

Амаар, бичгээр

6

Х-4. Бит хандалттай HDLC протокол, Багц холболтын протоколууд,  Х.25 протокол   

Бит хандалттай протоколын ангилал, HDLC протокол, Х.25 протоколын талаар ярилцах

2

-

2

Амаар, бичгээр

7

Сэдэв 4. Интернэт сүлжээний технологи

Х-2. Өгөгдлийн сүлжээний ангилал

LAN сүлжээний топологи, ангилал, MAN, WAN  сүлжээний талаар ярилцах

2

2

-

Амаар, бичгээр

8

Х-4. Өгөгдлийн сүлжээний төхөөрөмжүүд

Хэрэглэгчийн сүлжээний төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн ангилал, Сүлжээний дамжуулах хэсгийн төхөөрөмжүүдийн ангилал, үүрэг зориулултын талаар ярилцах

2

-

2

Амаар, бичгээр

Бүгд

16

в) Лабораторийн хичээлийн сэдвийн төлөвлөгөө

Хичээлийн нэр

Ноогдох цаг

Шалгах хэлбэр

Ашиглах материал

Лабораторын ажил ¹1

Сэдэв1. Өгөгдөл дамжуулах системийн үндэс

“Өгөгдлийн сүлжээний дамжуулах орчин”

6

Амаар, бичгээр

Өгөгдлийн сүлжээний дамжуулах орчин, өгөгдөл дамжих хурд, топологитой танилцах

Лабораторын ажил ¹2

Сэдэв2. Өгөгдөл дамжуулах сувгийн төхөөрөмж

“Сувгийн төхөөрөмжүүд”,  “Сүлжээний протокол, хаяглалт”, өгөгдөл дамжих дараалал 

6

Амаар, бичгээр

Албан байгууллагын дотоод сүлжээ, интернэтэд холбогдсон байдалтай танилцах 

Лабораторын ажил ¹3

Сэдэв3. Өгөгдлийн сүлжээний дамжууллын протокол

Өгөгдлийн сүлжээний ангилалын талаар

6

Амаар, бичгээр

Лабораторын ажлын заавар Хэрэглэгчийн сүлжээний төхөөрөмжүүд болон  сүлжээний дамжуулах хэсгийн төхөөрөмжүүдийг судалж, үүрэг зориулалтыг мэдэж авах

Лабораторын ажил ¹4

Сэдэв4. Интернет сүлжээний технологи

“Өгөгдлийн сүлжээний төхөөрөмжүүд”

6

Амаар, бичгээр

Компьютерүүдийг дотоод сүлжээнд холбож хоорондоо өгөгдөл, телефон яриа дамжуулах

Бүгд

24

г) Биеэ даан судлах (тооцоо хийх) хичээлийн төлөвлөгөө

д/д

Судлах хичээлийн агуулга

Биеэ даан ажиллах хэлбэр

Ноогдох цаг

Ашиглах материал

Ноогдох оноо

1

Сэдэв 1. Өгөгдөл дамжуулах системийн үндэс

Ном, сурах бичиг уншиж судлах,  товчлол хийх

10

Сб4

5

2

Сэдэв 2. Өгөгдөл дамжуулах сувгийн төхөөрөмж

Мэргэжлийн ном сурах бичгээс орчуулга хийх

    10

Сб1,Сб2,

Сб3

5

3

Сэдэв 3.  Өгөгдлийн сүлжээний дамжууллын протокол

Ном, сурах бичиг уншиж судлах,  товчлол хийх

10

Сб4

5

4

Сэдэв 4. Интернэт сүлжээний технологи

Сэдэв сонгож реферат бичих

10

Сб1,Сб2,

Сб3, Сб4

5

    Бүгд

40

20

д) Хичээлийн орох дараалал

д/д

7 хоногт орох хичээл

Оюутны биеэ

 даалтын цаг

Лекц

Семинар, бүлгийн дасгал

Лабораторийн ажил

С-1. Х-1.  2 цаг

С-1. Х-2.  2 цаг

2

С-1. Х-3.  2 цаг

С-1. Х-4.  2 цаг

4

С-1. Х-5.  6 цаг

4

С-2. Х-1.  2 цаг

С-2. Х-2.  2 цаг

2

С-2. Х-3.  2 цаг

С-2. Х-4.  2 цаг

4

С-2. Х-5.  6 цаг

4

С-3. Х-1.  2 цаг

С-3. Х-2.  2 цаг

2

С-3. Х-3.  2 цаг

С-3. Х-4.  2 цаг

4

С-3. Х-5.  6 цаг

4

С-4. Х-1.  2 цаг

С-4. Х-2.  2 цаг

2

С-4. Х-3.  2 цаг

С-4. Х-4.  2 цаг

4

С-4. Х-7. 6 цаг

4

Бүгд

16/ 1,0

16/ 0,5

24/ 0,5

40 цаг

Нийт   96 цаг 2.0 кредит

start=-48 , cViewSize=50 , cPageCount=1

2 сэтгэгдэл:

null
доржханд (зочин)

bagshaa amjilt

davaanyam (зочин)

ymar surah bichig ashiglah we :) mongol hel deeer

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)